کارگاه پخت زولبیا و بامیه در اصفهان، عکسها از حمیدرضا نیکومرام

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ