تبلت

محمد جعفر محلاتی که اکنون استاد دانشگاهی در ایالت اوهایو در آمریکاست، در زمان وقوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بوده است و در سال‌های اخیر از سوی خانواده برخی از قربانیان آن اعدام ها متهم به نقش داشتن در آن شده است. آقای محلاتی اما هرگونه اطلاع از وقوع آن اعدام‌های گروهی که مصداق جنایت علیه بشریت است را در زمان مسئولیت خود رد کرده است