بررسی جلسات رای اعتماد برای کابینه امنیتی روحانی ؛
چگونه جمهوری اسلامی با استفاده از انتخابات اخیر دست بالا در تقلب انتخاباتی و جرم و جنایات کهریزک و آدم کشی در خیابان را گرفته است ؛
چرا خامنه ای رساله خود را بعد از انتخابات منتشر کرد ؛
فریبکاری در نامه اخیر زندانیان سیاسی به اوباما ؛
تدلیس سیستماتیک و سعید حجاریان ؛
کنگره سکولار دموکرات ها و صحبتهای اسماعیل خویی در صدای آمریکا و ...