مرز آبی ایران و عراق در اروند رو با نمایی از پالایشگاه آبادان - آوریل 2017