عکس از امید اخوان از صفحۀ فیس بوک ایران از چشم من.

Copyright (c) 2015 Omid Akhavan (www.omidphotography.com). All rights reserved.