تابستان سال 58 به پایان نرسیده مشخص شد که بهار تهران شروع نشده خاتمه پیدا کرده؛ هنوز شش ماه از پیروزی انقلاب 57 نگذشته بود که عوامل فشار و اختناق رسانه های آزاد را وادار به توقف کار و تعطیلی کردند.

 صادق قطب زاده و زهرا خانم چهره های برجسته  آن تابستان بودند.  زهرا خانم رهبری اذیت و آزار و کتک زدن زنان و دختران  در تجمع های اعتراضی  را بر عهده داشت  و  صادق قطب زاده رئیس رادیو تلویزیون  دولتی  وقت بود.

روزنامه نگاران  ورزیده با تنظیم صفحات  آخرین شماره های  خود به مردم میرساندند  که اینها نظیر حشرات  مضر و آفت هستند ؛ ضد آزادی و طرفدار خفقان. آرایش صفحات آخرین شماره های نشریات خیلی جالبه. داشتند واپسین فریادهای قبل از مرگ را می زدند.به ناخن های لاک زده خانمی که حشره کش را تبلیغ میکند خوب توجه کنید.نکته و پیام جالبی در آن تاریخ بود.