از راست نشسته: دینشاه ایرانی رئیس انجمن زرتشیان هند، ملک الشعرای بهار، تاگور و علی دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ.

ایستاده رشید یاسمی، عباس اقبال، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی و میکده.