پارلمان فلوریدا طرح مسلح کردن آموزگاران را تصویب کرد

نقل از بی بی سی