(در این کلیپ از اتریش نام برده شده به منظور بلژیک بود.)