عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

خاطره های جنگی در تگزاس

درد سیب در باغ پرتقال

داغ فرزند

آدم با انصاف، كاربلد

ستاره های آسمان

از سیر تا پیازِ پیاز

آریگاتو گزایماس

جای خالی جان

از كرونا نمی ميرند ولی...

كوچك كردن آرزوها

بیشتر