عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

نگران فردا نبودن

تو مال كجایی؟

نوشتم می خوام بازنشسته بشم

قاشق شدن

كدو قلقلی ناز من!

يكی اينو ببره شلوار پاش كنه

استندآپ کمدی در اتاق شیمی درمانی

از اون آقا بپرس دوست داره با من دسر بخوره؟

یك كمی مهربونتر

تو هنوز زنده ای؟!

بیشتر