عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

بفرما اين هم معجزه

با من برقص

نگران فردا نبودن

تو مال كجایی؟

نوشتم می خوام بازنشسته بشم

قاشق شدن

كدو قلقلی ناز من!

يكی اينو ببره شلوار پاش كنه

استندآپ کمدی در اتاق شیمی درمانی

از اون آقا بپرس دوست داره با من دسر بخوره؟

بیشتر