عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

يكي اينو ببره شلوار پاش كنه

استندآپ کمدی در اتاق شیمی درمانی

از اون آقا بپرس دوست داره با من دسر بخوره؟

یك كمی مهربونتر

تو هنوز زنده ای؟!

خاطره های جنگی در تگزاس

درد سیب در باغ پرتقال

داغ فرزند

آدم با انصاف، كاربلد

ستاره های آسمان

بیشتر