بعد از جنگ جهانی دوم دولت وقت شوروی روش خصمانه ائی نسبت به دول غربی درپیش گرفت و جنگ سرد رسما آغاز گردید.شوروی در تبلیغات ضد غربی خود مشکلات اقتصادی بعد از جنگ را وسیله مناسبی برای موفقیت تلاش های ضد غربی خود می انگاشت. به خاطر همین جرج مارشال وزیر امور خارجه وقت امریکا توسعه اقتصادی و رفاه مردم را بهترین وسیله دفاع در برابر تبلیغات کمونیست ها می دانست. در ایران احمد قوام سیاستمدار کهنه کار قبل از بقیه متوجه نقش مهم  ایالات متحده در روزهای بعد از پایان جنگ  گردید. قوام واحدهائی از ارتش آمریکا را در سال 1943 به تهران دعوت کرد. آنها در پادگانی در امیرآباد فعلی   مستقر گردیدند. از آن  زمان برنامه کمک های نظامی و غیر نظامی ایالات  متحده به ایران شروع گردید

 تابلوئی را که مشاهده میکنید بر بدنه برج  آب دانشکده کشاورزی کرج نصب گردیده نشان دهنده آن است که پروژه  آبیاری  این دانشکده با همکاری ایالات متحده انجام گرفته است. وضعیت فعلی تابلو نشان دهنده آن است که با وجود سنگ اندازی هائی که به تابلو صدمه زده اما همچنان پابرجا و استوار باقی مانده است. انگار شاهدی  بر روزهای خوش آینده  است.