اجرا در ایام جشن مهرگان - هشتم مهر ماه ۱۳۹۵
در بارگاه شاه حیاس، استان کرمانشاه