وبلاگ امیر فطانت:

استالین گفته بود " کمونیست ها از سرشت ویژه ای هستند" راست میگفت. دوست کلمبیائی من نلسون یکی از کمونیست های کلاسیک همسن و سال خودم است. با 60 – 70 سالی سن هنوز رویای حکومت دیکتاتوری پرولتاریا  را از سرش بیرون نکرده است.

برو به آدرس