لیبرال دموکراسی:

اطمینان دارم که شما به آن درجه از بلوغ و آگاهی رسیده‌اید که دیگر فریب وعده‌های پوشالی را نخواهید خورد.

 

برو به آدرس