لیبرال دموکراسی:

برای این منظور ناچار هستم پیش‌فرض‌های متفاوتی را موردتوجه قرار دهم که با مبانی گفتمان رایج حقوق بشر عمیقاً متفاوت و حتی متناقض به نظر می‌رسد. به همین دلیل گسستی که به آن اشاره شد در طرح موضوعات و تحلیل‌ها پدیدار می‌شود. البته این گسست مفهومی نیست بلکه آن را مکملی بر تحولات و تکامل گفتمان حقوق‌بشر دانست.

برو به آدرس