لیبرال دموکراسی:

دانید که هیچ دولتی دلش به حال ایران نسوخته است و نمی‌سوزد. هیچ خارجی منافع ملت ایران را به منافع خودش ترجیح نمی‌دهد؛ اما هیچ دولتی هم هرگز نمی‌تواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست ملت ایران تعیین کند!

برو به آدرس