لیبرال دموکراسی:

حزب مشروطه ایران با زنده کردن پیام جنبش مشروطه‌خواهی در همه گستره آن، با یک برنامه سیاسی که در تعریف «راست میانه» می‌گنجد، می‌کوشد کمبود بزرگی را که در سیاست ایران بوده است، برطرف سازد… برنامه سیاسی حزب، ازنظر تأکید بر یگانگی ملی و یکپارچگی ایران، ازنظر نقش حکومت به‌عنوان نماینده جامعه در اقتصاد و تنظیم روابط اجتماعی، از جهت تعادل میان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، یک برنامه راست میانه است

برو به آدرس