لیبرال دموکراسی:

بعد از چند دهه وابستگی و تداوم نفوذ قدرت‌های استعماری، رضاشاه نخستین حکمران مستقل ملی در ایران بود که جز شکوفا کردن کشور سودای دیگری نداشت.

رضاشاه گماشته کسی نبود، شخصیت ساخته‌ای بود که با اراده فردی به قدرت رسید و قدرت‌های استعماری، بخصوص بریتانیا، دل از کینه و دشمنی با او از زمان رسیدن به قدرت تا لحظه ترک ایران با یک چمدان، خالی نکردند. حافظه تاریخی مردم ایران در مورد رضاشاه به بی‌راهه نرفته است!

برو به آدرس