www.radiopooya.com:

در برنامه این ماه  زنان نیمه برابر جمیله داودی گفتگوئی شنیدنی با دکتر شورا مکارمی انجام داده است.

شورا مکارمی دختر فاطمه زارعی  از قربانیان نسل کشی دهه 60 مباشد . فاطمه زارعی دبیر فیزیک و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود.

شورا هشت ماهه بود که مادرش بازداشت شد و شش ساله بود که مادر را اعدام کردند! شورا همراه پدر به فرانسه می اید و تحصیلاتش را تا مقطع دکترا ادامه میدهد شورا در بیست سالگی متوجه اهمیت این میشود که مادر و خاله اش از اعدام شدگان دهه 60 هستند . از آن تاریخ به دادخواهی مادر بر میخیزد . مستند هیچ وترجمه و نشر کتاب خاطرات عزیز زارعی پدر بزرگش از جمله کارهای ارزنده شور است.

برو به آدرس