http://www.amirfetanat.com/blog/:

من زندانهای زیادی را در زندگی دیده ام .در همه زندانها و همیشه آدم ها یکدست و از یک جنس بودند به جز زندان اوین در اولین سال بعد از انقلاب. بارها با خود فکر کرده ام حتی با صرف میلیون ها دلار هم نمیشد این شخصیت های متنوع را با هم و یکجا گرد هم آورد. در گوشه اطاقی که من بودم  تیمسار سپهبد نادر باتمانقلیچ میخوابید...

برو به آدرس