طی روزهای اخیر موضوع انتخاب روز دوم تعطیلی ایرانیان با بحث‌ها و نظرهای گوناگونی همراه شده است. نهایتا مجلس در روز چهارشنبه، روز شنبه را به عنوان روز تعطیل ایرانیان برگزید.