دبیر شورای طرح «پاد» جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: سن مصرف سیگار در کشور به کودکان دبستانی رسیده است.