جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (روش مطالعه اسلام)

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس