نقش ایرانیان مهاجر در آزادی و پیشرفت ایران - دانشجو

www.youtube.com/watch?v=PMdCtnGrGek                                                Political Videos of Dariush Dehghan

رسوایی و بدنامی آخوند - دانشجو

  www.slideshare.net/babackbabakian/ss-108996211

پیام زنان آزاده ی ایرانی – داریوش دهقان

https://www.youtube.com/watch?v=_maulp32kY8&t=37s

کورش، رهبر آرمانی – داریوش دهقان

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-81117790

به امید چه بنشستی؟ - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-79352366

نقش ایرانیان مهاجر در آزادی و پیشرفت ایران

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-75479500

رای به رژیم آخوندی – دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-74092812

سالگرد پذیرش جهالت، پسگرایی و خواری

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-71969906

ایران همراه با فرزندان کورش - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-71646799

پرسشها و پیام فرزندان کورش – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-69618785

کورش بزرگ، رهبر همه ی قرنها – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-66223497