در مورد این فیلم، که تحت تیترهای «بعدازظهر نحس» و «بعدازظهر چله تابستان» نیز به فارسی برگردانده شده، در اینجا.  داستان فیلم اقتباسی است از یک سرقت واقعی بانک در سال ۱۹۷۲.