عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ شهریور ۱۳۹۵

دیدار با آقای به‌آذین

ری‌مدرنیسم و شعر امروز ایران

منطق گسترش کلام در شعر سعید اسکندری

ریسمان سست عدالت ، مصاحبه با کامیار شاپور

بی گاه به کتابفروشی های تهران رسید !

رستم در قرن بیست و دوم

غزل بخوانیم (1)

فروغ فرخزاد، بارت، داش‌آکل

جهان راز آمیزو شا‌عرانه ی داستان

زندگی زود گذر،زیبا، فرو ریزنده، بی قرار و لرزان است (نگاهی گذرا به شعر "نام این درخت" سروده ی "فریدون فریاد")

بیشتر