لیبرال دموکراسی:

باید به فکر سازوکاری سیاسی و حقوقی بود که هر حکومتی را که قرار است بر سرکار بیاوریم، صرف‌نظر از شکل آن، چنانچه در جهت تحقق وعده‌ها و اقوال و کسب منافع همگانی و کشور نتوانست مؤثر و کارآمد باشد، بدون توسل به مبارزه، انقلاب، فروپاشی و درگیری، بتوان در هر زمان بدون فوت وقت، از طریق قوانین مدنی و صرفاً با رأی مردم آن را به زیر کشید.

برو به آدرس