لیبرال دموکراسی:

نفت همیشه سرچشمه‌ی هم خوشبختی و هم بدبختی ما بوده است.

برو به آدرس