لیبرال دموکراسی:

اعتبار گفتمان از راه تفصیل، زیبایی و کمال‌گرایی به دست نمی‌آید. اعتبار گفتمان در پذیرفته شدن از سوی بخش‌های مهمی از جامعه و ایجاد چارچوبی ارتباطی برای مطالبات است. گاهی متافیزیک گفتمان، موضوع روز مردم را در نظر دارد، ولی به دلیل عدم تبادل عملی با جامعه و شرکت نداشتن در کنش اجتماعی، خصلتی ترمز دهنده برای گفتمان‌های در حال آزمون پیدا می‌کند. چون پیشنهاد‌های حداکثر را مطرح می‌کند، کامل‌تر به نظر می‌رسد. صراحت گویی و یک‌باره خواهی آن، عمل‌گرایی گفتمان در حال آزمون را در سایه قرار می‌دهد. نمونه‌ی مهم آن، دیدگاه‌های ناکجاآبادی راست و چپ بود که گفتمان آزادی دموکراتیک از سوی دکتر بازرگان و نیروهای ملی، لیبرال یا دموکراتیک را در سایه قراردادند و فرصت‌ها را سوختند.

برو به آدرس