لیبرال دموکراسی:

#ff6600;">طبقه متوسط ایران در تضمین پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ نقش مهمی ایفا کرد و ضمن همبستگی با بقیه جامعه ایران در دهه ۵۰، به جنبشی که موجب بیرون راندن رژیم ایران شد کمک کرد و قشر تحصیل‌کرده، دانشجویان و نخبگان روشنفکر را به حرکت واداشت. بازرگانان و مغازه‌داران هم با تأمین مالی تظاهرات‌ کنندگان و روحانیون انقلابی، به سرنگونی رژیم شاه کمک کردند. افزون بر این، در موارد متعددی کسبه ایرانی بر نقش خود در سازمان‌دهی اعتصاب‌های عمومی که تجارت و زندگی عمومی را از کار انداخت تأکید داشتند و اعلام کردند که فشار شدیدی بر رژیم شاه وارد کرده‌اند. این امر و عوامل دیگر درنهایت سرنگونی شاه را در پی داشت.

برو به آدرس