ویرگول:

یک‌بار در سفری کاری مهمانِ دوستی تاجیک بودم. دوست تاجیک بسیار خوش‌صحبت بود. سر ناهار بودیم. با ناراحتی گفت: شما به ببر می‌گویید پلنگ! و به پلنگ می‌گویید ببر!!! گفتم: ...

 

 

برو به آدرس