سکته‌ی دوم

مجید نفیسی


بار اول
مرگ را جواب کردی
و اینک به بازیش می‌گیری
با لهجه‌ی تازه‌ات
چون کودکی نوزبان
هجاها تکرارکنان.

تاتی کن! تاتی کن!
تا باز دست یکدیگر را بگیریم
و از کنار رود به راه افتیم.

کودکی نوپا
درون ماست
که هنوز به مرغابیهای خوشرنگ
چشم دارد.


سیزدهم ژوئن دوهزار‌و‌بیست‌و‌دو

 

 

Second Stroke

        By Majid Naficy


The first time
You called off death,
And now you tease it
With your new accent
Repeating each syllable
Like a talking baby.

Toddle! Toddle!
We shall hold hands
And start walking
By the river again.

There is a toddler
Within us
Who still has an eye
For colorful ducks.


        June 13, 2022