عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

هوبیار

درخت خشکیده

اکبر آرتیست

همه چیز را بگذاری و بگذری

جاکشا اینهمه مال رو میخاید چیکار؟

چاله سرنوشت

در سوگ سگ

استخوان مثل ماکارونی

زنده باد آفتاب!

زندگی بیست چاری

بیشتر