عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

من و معارضات آنارشیستیک

میخام کلا جونتو کیسه بکشم یوهاهاهاها!

ماجراهای من و عمو یَدی

یه دیقه سی و شیش سال

روزی که سابیدیم به اَلَک

درست راس ساعت پنج

شر طبیعی

وسوسه شیطان و مسیح

«مفتش بزرگ» و آزادی

درباره «یادداشتهای زیرزمینی»

بیشتر