عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۱ تیر ۱۳۹۹

نقی بوجار، محسن پنگوئن و مرتضی اِبی

اشتیاق

یک مورد شگرف: مینا

مردی در تمنای روزگاری بهتر

پرتره خلاق

زخم پایِ رسول

شبِ هول

یک کلمه ی پنچ حرفی: کارگر

آت و آشغالها و "جنایت و مکافات" و باقی قضایا

دره ی نیستی

بیشتر