همیشه ما اینطرف خط بودیم و سپاه روبرومون، ما "مردم معترض" بودیم و سپاه "نیروی سرکوبگر"، ما با دست خالی و سپاه تا دندان مسلح، ما اعتراض کردیم و آنها زدند و کشتند و گرفتند و بردند؛ چرا باید از تروریست خطاب شدنشان ناراحت بشم؟ این انتخاب خودشان بوده. پای عواقبش هم بمانند

منبع اینجا.

بلاگ در اینباره اینجا