آهسته میمیرد آنکه خود را به خطر نمی اندازد برای رسیدن به رویاهایش ... حال را زندگی کن خود را امروز به خطر بی انداز پابلو نرودا