آقای هروی ساعت ساز بهائی نوشهر که دو ماه است مغازه اش پلمب شده جلوی آن مشغول به کار شده است.