تنها پیامبر زن جهان
ثریا پاستور


تنها پیامبر زن جهان
خواهم شد
هزاران هزار پرچم یکرنگی را
رها خواهم کرد
در فضا
جامه ای خواهم بافت
از همه ی رنگ‌ها و نژاد ها
و آن را
آویزان خواهم کرد
بر بام آسمان ها

با ریسمان رنگین کمان هفت رنگ
گره خواهم زد
قلب‌ها را به هم
با رشته‌های سیه رنگ شب
به دار خواهم آویخت
نفرت‌ها و کینه‌ها را
و تک تک حرف هاشان را
پیشکش خواهم کرد
به ضیافت کرکس ها

با حلقه ی رویایی عشق
پیوند خواهم داد
دست‌های گرم عاشقان را
با نسیم گرم وفا
به دیدار عشقبازی گل ها
خواهم برد
هوا دارانم را

در برابر ایوان جانم
سایبان ها
خواهم بر افراشت
همه ی دلباختگان
در زیر سایبان ها
دست در دست
و شانه‌ به شانه‌
به رقص و پایکوبی
خواهند نشست
و یکصدا با هم
سرود همبستگی‌ سر خواهند داد
و من
عطر زیبا‌ترین گل های " انسانیت " را
شلیک خواهم کرد
به سویشان

بر بال پروانه‌های عشق
و بر شانه ی کبوتران صلح
تک فرمان خود را
خواهم نوشت :" عشق" میا‌‌ن انسان ها
آری !
تنها پیامبر زن جهان
خواهم شدثریا پاستور