کالت دادن به فرزند پادشاه سابق ایران تا کجا معنای سیاسی دارد و چطور می تواند مشکلی از مخالفان حل کند؟ گفت و گو با حضور مهدی فتاپور، نوید محبی و مهیار محمدی و در بخش نخست، مصوبه های جدید درباره سپاه در پارلمان اروپا به چه معناست؟