عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

زنگ ها برای که به صدا در می آیند؟

خانه-کاری و رونق "محله"

با حروفی از راست به چپ

اوقات فراغت خود را در برزخ چگونه می گذرانید؟

درباره من و الی

می نویسم ... پس ... نیستی ...

از برق این زمرد

بیشتر