عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آبان ۱۴۰۰

شاخه ی شکسته.....درد دل پناهندگان

علی وافی....در سوک پدر

https://www.youtube.com/watch?v=2iRJhNJoDtA

سرود آزادی

شعر

استاد شهریار..شعر درویش و تفتیش..با اجرای علی وافی در قونیه

پیر جوان...علی وافی

عینالی جان سلام.با مقدمه استاد شهریار..علی وافی

وحشی بافقی

استاد شهریار

بیشتر