نگاه فانتزی و نمایشی به موضوع "حیات" به فرهنگ ما تبدیل شده است. —محمدجواد محمدی زاده، رییس سازمان حفاظت محیط زیست