مردم تركيه بر عليه استبداد دينى و حجاب اجبارى به پا خاستند، مردم من در ايران دعوا شون سره اين است كه بين يك مشت قاتل، ريشو، واپسگرا، اونى كه از همه كمتر مسئول كشتار بوده و از ديگر كانديداها كمتر بوى گند ميده رو به عنوان رئيس جمهور بى اختيار و مترسك مقام رهبرى انتخاب كنند.