BBC:

"چیزی که در این سال‌ها فهمیده‌ام این است که کسانی که دارند می‌میرند آرزوهای کوچکی دارند."

برو به آدرس