عمومی

دنبال کن


عضو از ۱ آبان ۱۳۹۹

طفلان معصوم...

مظلوم نمایی سپاه به سبک ماهان

follow @azhargushe

احمد اکبری / از هر گوشه

علاج مشکلات در داخل است.

علاج مشکلات در داخل است.
با دخول مبحث احساسی مسئولین و خسته نشو بودن برخی از برجستگان در میان آنها، روحانی هم شاید داره مسؤلیت حس میکنه و خسته نشو هست.
بقیه شون هم که سرشون به ته همدیگه است و با هم میخورند این مسئولان خسته نشو.

 

بیشتر