لیبرال دموکراسی:

وقوع این انقلاب ناگزیر و لازم که عین انقلاب مشروطه، ملی و مترقی است و درهم‌تنیده با میراث پهلوی رو به آینده دارد، نه امسال و پارسال بلکه از همان ۵۷ اعلام‌شده بود! انقلابی که به دست جوانان و زنان ایران متحد پیروز خواهد شد.

برو به آدرس