لیبرال دموکراسی:

در دو سه دهه گذشته، ترکیب‌هایی چون رانت‌خواری، رانت قدرت، رانت حکومتی، رانت اطلاعاتی، رانت انحصار، رانت خانواده، رانت آقازادگی و نظایر این‌ها در نوشتارها و گفتار‌ها راه‌یافته‌اند که درواقع اسم‌رمزهایی است برای انواع تقلب، اختلاس، تبعیض، سوءاستفاده، فامیل‌بازی، قاچاق و زورگویی‌ که با معنای اقتصادی رانت قرابت چندانی ندارند

برو به آدرس