عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

گروه از سوی سرزمین پارس: ترانه شیرین شیرین در ژاپن

گروه از سوی سرزمین پارس: ایام غم نخواهد ماند/ سراومد زمستون

گروه ایرانی- ژاپنی «از سوی سرزمین پارس»: ترانه باغ ما «ایران »

گروه از سوی سرزمین پارس (یوکیکو): ترانه نوروز در ژاپن

یوکیکو: ترانه کودکانه با آوای بانوی ژاپنی

بیشتر