عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

دشتمان گرگ اگر داشت نمی‌نالیدم نیمی از گله‌ی ما را سگ چوپان خورده—مجتبی سپیدی
من مادری هستم که دو شاهزاده از دست داده‌ام. اما غم من باغم هیچ مادر عزیز از دست داده‌ای فرق نمی‌کند. هر مادری شازده پسر و شازده خانمی برای خود دارد. شهبانو فرح پهلوی—شهبانو فرح پهلوی
ﺩﺭ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺩﺭﺳﺎﻟﻦ ﺁﻥ ﻭﯾﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﯾﮏ ﺁﮐﻮﺍﺭﯾﻮﻡ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ خوراک ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ ﯾﮑ‌ﺮﻭﺯ ﻧﻬﺎﺭ که ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﻬﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻩ ﻧﯿﺎﻣﺪ، ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ تو ﺳﺎﻟﻦ ﺩﯾﺪﻡ که ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ خوراک ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ به شاه ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻧﺪ... ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ماهی ها ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺷﺎﻩ...!!—ﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﯼ از شهبانو فرح پهلوی با مجله اشپیگل
عبید زاکانی را گفتند؛ دین اسلام را چگونه یافتی؟ گفت؛ دین عجیبی است، چون در آن داخل شوی، سر آلتت را ببرند و چون از آن خارج شوی، سر خودت را....!—کتاب عبید زاکانی

بیشتر