Shahrvand Reza's "Globalist" Malijak latest "groundbreaking" comment ...

 

نوچه های شاهزاده بدجوری برآشفتند، آقا مهدی پوپولیست تر از شماها هیچ کس نیست و امیدوارم شاهزاده هم دست از شماها و پوپولیست بازی بردارد