کی این آهنگ رو یادشه؟
چی میشه معجزه شه...
اگه بشه، ضیاء بعدش یه آهنگ هم برای مسی میخونه...